براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارزعرضه وفروش هرگونه کالای غیرمجاز و قاچاق ازجمله پوشاک خارجی یا برندهای فاقد مجوز رسمی (براساس قوانین ومقرارات مبارزه با قاچاق کالا وارز) ممنوع می باشد ودرصورت مشاهده تخلف مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد

جهت اطلاع لیست نمایندگی ها وبرندهای مجاز پوشاک درسایت gatc.ir قابل رویت می باشند.

۱۴ بهمن, ۱۳۹۴
news3

مبارزه با قاجاق کالا وارز

براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارزعرضه وفروش هرگونه کالای غیرمجاز و قاچاق ازجمله پوشاک خارجی یا برندهای فاقد مجوز رسمی (براساس قوانین ومقرارات مبارزه با قاچاق کالا وارز) ممنوع می باشد ودرصورت مشاهده تخلف مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد جهت اطلاع لیست نمایندگی ها وبرندهای مجاز پوشاک درسایت gatc.ir قابل رویت می باشند.